Skip to content Skip to navigation

Savivaldos institucijos

Pateikta: 2010-02-26 07:56 (atnaujinta: 2019-02-04 18:07)

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti.

Vita Beniušienė – tėvų atstovė – pirmininkė;

Nariai:

Vilma Budrienė – mokytojų atstovė, sekretorė;

Sigutė Kryžauskienė – mokytojų atstovė;

Ingrida Taujanskienė – mokytojų atstovė;

Rima Būtienė – tėvų atstovė;

Inga Kaubrienė – tėvų atstovė;

Karolis Bacys – mokinių atstovas;

Gabrielė Meškytė – mokinių atstovė;

Aistė Narvilaitė – mokinių atstovė.

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, koncertmeisteriai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Metodinė taryba - vieneriems metams sudaroma savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti. Ją sudaro visi mokykloje dirbantys mokytojai ir koncertmeisteriai. Metodinės tarybos pirmininkė muzikos (fortepijonas) mokytoja metodininkė Jekaterina Samulionienė.