Skip to content Skip to navigation

Nuostatai

Pateikta: 2010-02-26 11:52 (atnaujinta: 2014-05-02 13:51)

Įstaigos nuostatai [.pdf formatu] >>

Įstaigos nuostatai [.pdf formatu] >>Įstaigos nuostatai [.pdf formatu] >>Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Patvirtinta

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.T2-37

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.T2-257

                                                                                   

KRETINGOS RAJONO  SALANTŲ MENO MOKYKLOS

N U O S T A T A I

 
I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

           

1. Mokyklos pavadinimas:

1.1. Kretingos  rajono Salantų meno mokykla;

1.2. Sutrumpintai – Salantų meno m-kla.

2. Mokykla įsteigta: 1993-05-06  Kretingos rajono valdybos potvarkiu  Nr. 222V.

3. Mokyklos veiklos pradžia: 1993-05-06  Kretingos rajono valdybos potvarkiu  Nr. 222V.

4. Kretingos rajono Salantų meno mokykla (toliau - Mokykla) – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, herbinį antspaudą,  išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją  ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.

5. Mokyklos grupė: neformaliojo švietimo mokykla.

6. Mokyklos tipas: meno mokykla.

7. Mokyklos buveinė: Turgaus a. 15, Salantai, LT -  97314, Kretingos rajonas.

8. Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

9. Steigėjas – Kretingos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas - 111106657, adresas:  Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga; savininko teises įgyvendinanti institucija Kretingos rajono savivaldybės taryba.

10. Mokymo formos: dieninė.

11. Pagrindinė veiklos rūšis - papildomas ugdymas, kodas 80.42.40.

12. Mokykla išduoda Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto pavyzdžio papildomo ugdymo  pažymėjimą.

13. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais ir šiais nuostatais.

 

II. MOKYKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

14. MOKYKLA, bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais):

14.1. sudaro sąlygas, padedančias  mokiniui:

14.1.1. išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę  savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;

14.1.2. plėtoti prigimtines asmenines galias ir gebėjimus, išplėtoti dabarties gyvenime svarbius komunikacinius gebėjimus;

14.1.3. išsiugdyti gyvenimo poreikius atitinkančią socialinę kultūrą - bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, kompetenciją, būtiną darniam sugyvenimui įvairių socialinių kultūrinių tradicijų visuomenėje;

14.1.4. puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,  nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

14.2. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais Muzikos (meno) mokyklų programiniais reikalavimais, sudaro sąlygas ugdytis pagal meninio ugdymo  programas;

14.3.  laiduoja ugdymo turinio lankstumą ir variantiškumą, programos turinio ir perteikimo būdų dermę;

14.4. atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės pageidavimus, formuoja ugdymo turinį ir organizuoja veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Muzikos mokyklų programinius reikalavimus parengtus metinius ugdymo planus, atskirų dalykų ugdymo programas, individualiuosius ugdymo planus, nustato mokymo(si) tvarką;

14.5. ugdymo procesą organizuoja savivaldybės Tarybos nustatytą tvarka;

14.6. Mokykla vykdo (muzikos, dailės, ankstyvojo) ugdymo programas:

14.6.1. ankstyvojo integruoto meninio ugdymo;

14.6.2. pradinio muzikinio ir dailinio ugdymo;

14.6.3. pagrindinio muzikinio ir dailinio ugdymo;

14.6.4. saviraiškinio meninio ugdymo;

14.6.5. meno mėgėjų ugdymo;

14.7. tenkina moksleivių saviraiškos poreikius, ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, parengia tolimesnėms studijoms meno profilio įstaigose;

14.8. plėtoja kultūrinę švietėjišką ir meninę veiklą (ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimosi mokyklose, vaikų ir senelių namuose, ligoninėje ir kt.);

14.9. kaupia ir skleidžia meninio ugdymo metodinę – praktinę patirtį rajono pedagogams;

14.10. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

14.11. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti meninį išsilavinimą;

14.12. turtina mokinių asmeninę patirtį įvairia praktine, teorine veikla, atitinkančia pozityvius poreikius ir gebėjimus, padeda pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui;

14.13. vadovaudamasi savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka, organizuoja mokinių  vežiojimą;

14.14. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą ir jos teritoriją; 

14.15. sudaro sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai, plėtodama demokratinius santykius;

14.16. reprezentuoja ir aktyvina regiono kultūrinį gyvenimą;

14.17. organizuoja rajono mokinių meno šventes, konkursus, festivalius, rengia parodas, meninės labdaros renginius ir akcijas;

14.18. plėtoja Mokyklos, kaip vietos bendruomenės kultūros židinio, veiklą;     

14.19. dalyvauja projektinėje veikloje;

14.20. sudaro sąlygas mokiniams ir jų tėvams dalyvauti savivaldoje;

14.21. vykdo Mokyklos   baigimo bei kitus mokymosi pasiekimų patikrinimus;

14.22. švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka organizuoja vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinių ir kitų užimtumo programų vykdymą.

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 

15. Mokiniai į Mokyklą priimami pagal savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką:

15.1. į mokyklą priimami Kretingos rajone besimokantys asmenys, esant laisvų vietų gali būti priimti asmenys iš kitų savivaldybių;

15.2. informacija apie mokinių priėmimą skelbiama savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka;

15.3. mokiniai už mokslą Mokykloje moka Kretingos rajono savivaldybės Tarybos nustatytą mokestį Mokyklos nustatytais terminais;

15.4. mokiniai  į Mokyklą  priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą, pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą;

15.5. mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų), o išvykimas iš Mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam į kitą mokyklą mokiniui išduodamas mokymosi  ar mokymosi pakopos baigimą įteisinantis dokumentas, o asmens bylos kopija su visais patvirtintais sveikatos pažymėjimais ir kitais joje esančiais dokumentais persiunčiama į mokyklą, kurioje jis tęs mokslą, jei šito prašoma;

15.6. sudarius mokymo sutartį, mokinys įtraukiamas į apskaitos knygą, formuojama jo asmens byla.

16. Mokiniai šalinami iš Mokyklos Pedagogų tarybos siūlymu, suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais), kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Mokyklos bendruomenės narių saugumui.

 

IV. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

17. MOKINIAI TURI TEISĘ :

17.1. gauti geros kokybės švietimą;

17.2. mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius ir įgyti pasirinktos meno krypties išsilavinimą;

17.3. rinktis meninio ugdymo programas;

17.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

17.5. gauti informaciją apie save, savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

17.6.  į Mokykloje organizuojamą  poilsį ir laisvalaikį; 

17.7. dalyvauti Mokyklos savivaldoje šiuose nuostatuose nustatyta tvarka;

17.8. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

17.9. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;

17.10. lankyti užsiėmimus ir mokytis ugdymo programoje nurodytų mokomųjų dalykų, dalyvauti atsiskaitymuose, koncertuose, parodose ir kituose Mokyklos organizuojamuose užsiėmimuose;

17.11. naudotis mokymo kabinetais, biblioteka, sale, muzikos instrumentais ir kitu  Mokyklos turtu bei mokymo priemonėmis Mokyklos nustatyta tvarka;

17.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

 

 

18. MOKINIŲ PAREIGOS :

18.1. sudarius Mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

18.2. stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, gerbti mokytojus ir Mokyklos darbuotojus, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui; 

18.3. dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, mokymosi pasiekimų patikrinimuose;

18.4. sąžiningai atlikti skirtas užduotis ar įpareigojimus.

19. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS :

19.1. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas kokybiškas ugdymas;

19.2. ugdyti vaikus gimtąja kalba;

19.3. dalyvauti  parenkant vaikui ugdymo programą, formą, metodus, vertinimo formas;

19.4. gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir jo pasiekimus, ugdymosi sąlygas, elgesį bei  veikiančias mokyklas ir švietimo programas; 

19.5. kartu su Mokyklos pedagogais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą, teikti pageidavimą (raštu) dėl vaiko kėlimo į aukštesnę klasę su nepatenkinamu metiniu pažymiu (pažymiais) ar palikimo kartoti kurso;

19.6. dalyvauti Mokyklos savivaldoje.

20. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAREIGOS:

20.1. sudarius Mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

20.2. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę;

20.3. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.

21. PEDAGOGŲ TEISĖS :

21.1. suderinus su Mokyklos administracija, pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir metodus;

21.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;

21.3. rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas;

21.4. koreguoti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų teisėtų vaiko atstovų sociokultūrinės aplinkos poveikį vaiko ugdymui;

21.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;

21.6. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti;

21.7. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis;

21.8. vertinti Mokyklos vadovų bei kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą;

21.9. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

21.10. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

21.11. naudotis Švietimo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis.

22. PEDAGOGŲ PAREIGOS:

22.1. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtojimą;

22.2. sistemingai ruoštis pamokoms, tinkamai jas organizuoti, suteikti kokybišką meninį išsilavinimą;

22.3. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, pagal vaikų  gebėjimus ir galimybes individualizuojant ugdymo turinį;

22.4. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai vertinti mokinių pasiekimus;

22.5. siekti, kad kiekvienas vaikas gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis;

22.6. teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi ir mokymosi sunkumų, pritaikant ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones;

22.7. siekti, kad vaikai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis;

22.8. padėti vaikams tenkinti saviraiškos ir saviugdos  poreikius, plėtoti kultūrinius interesus;

22.9. formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos, civilinės ir gaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius;

22.10. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principų; laikytis Mokytojo etikos normų ir Mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

22.11. tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

22.12. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir Mokyklos vadovus;

22.13. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito;

22.14. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;

22.15. dalyvauti atliekant Mokyklos vidaus auditą;

22.16. dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo vykdymo ir vertinimo komisijose;

22.17. laikytis Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių;

22.18. siekti pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus;

22.19. rūpintis vaiko asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda;

22.20. padėti formuoti vertybines nuostatas, ugdyti  pilietiškumą, demokratiškumą,  puoselėti   dorovę;              

22.21. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti klasėje (grupėje) dirbančius pedagogus ir kitus specialistus  vaikų ugdymui planuoti ir ugdymo formoms, metodams, būdams derinti;

22.22. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;

22.23. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoti Mokyklos vadovus bei Savivaldybės administracijos Vaiko teisių  apsaugos tarnybą;

22.24. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį;

22.25. domėtis ir rūpintis ugdytinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveiką gyvenseną;

22.26. padėti ugdytiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

22.27. siekti, kad kiekvienas moksleivis dalyvautų koncertinėje - parodinėje Mokyklos veikloje;

22.28. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose renginiuose;

22.29. dalyvauti visuose savo mokomojo dalyko atsiskaitymuose, akademiniuose koncertuose, egzaminuose;

22.30. dalyvauti pasiekimų patikrinimo, egzaminų organizavimo, ugdymo ir vertinimo komisijose, Mokyklos vadovui paskyrus.

            23. Kitų Mokyklos darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė nurodomos pareiginiuose nuostatuose.

            24. ATSAKOMYBĖ:

            24.1. ugdytiniai, kurie nevykdo savo pareigų, atsako pagal Mokymosi sutartyje ir Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;

            24.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pedagogai, kurie nevykdo savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka;

            24.3. pedagogai ir kiti darbuotojai atsako už vaikų sveikatą, saugumą ir gyvybę buvimo

Mokykloje ir jos organizuotų renginių metu;

            24.4. Mokyklos vadovai atsako už švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų atliekami moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;

            24.5. Mokyklos direktorius atsako už visą Mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

            24.6. Mokyklos vadovams ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

 

V. SAVIVALDA

 

25. MOKYKLOS TARYBA (toliau - Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti:

25.1. Taryba renkama dvejiems metams;

25.2. Taryboje tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai ir mokiniai atstovaujami lygiomis dalimis;

            25.3. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 -  pedagogų, 3 -  tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 3 -  mokinių;

25.4. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Tarybos nuostatus, suderinusi su Mokyklos direktoriumi, tvirtina Taryba. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku;

25.5. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime slaptu balsavimu, kuriame dalyvauja visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai):

25.5.1. kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

25.5.2. balsų skaičiavimo komisija, išrinkta susirinkimo pradžioje, paskelbia rinkimų rezultatus susirinkimui nepasibaigus;

25.6. pedagogų atstovai į Tarybą renkami Pedagogų tarybos posėdyje slaptu balsavimu:

25.6.1. kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

25.6.2. balsų skaičiavimo komisija, išrinkta susirinkimo pradžioje, paskelbia rinkimų rezultatus susirinkimui nepasibaigus;

25.7. mokinių atstovai į Tarybą renkami visuotiniame mokinių susirinkime:

25.7.1. kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

25.7.2. balsų skaičiavimo komisija, išrinkta susirinkimo pradžioje, paskelbia rinkimų rezultatus susirinkimui nepasibaigus;

 25.8. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per mokslo metus. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.  Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų  Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

25.9. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems bendruomenės nariams:

25.9.1. pedagogai – Pedagogų tarybai;

25.9.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) – visuotiniam tėvų susirinkimui;

25.9.3. mokiniai – visuotiniam mokinių susirinkimui;

25.10. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją apie Mokyklos veiklą;

25.11. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai;

            25.12. Tarybos funkcijos:

            25.12.1. plėtoja vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

            25.12.2. numato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką, priima sprendimus dėl Mokyklos ugdymo plano, svarsto ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos išlaidų sąmatos sudarymo ir įvykdymo;

25.12.3. pritaria Mokyklos direktoriaus ir Pedagogų tarybos siūlymams dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, meninio ugdymo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

25.12.4. priima nutarimus dėl Mokyklos vadovų atestacijos;

25.12.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarsto opias Mokyklos problemas;

25.12.6. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

26. PEDAGOGŲ TARYBA (toliau - Taryba) - Mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos vadovai, visi Mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

26.1. Tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis  Tarybos posėdis;

26.2. į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai;

26.3. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

26.4. Tarybai vadovauja Mokyklos direktorius;

26.5. Tarybos sekretorių renka Pedagogų tarybos nariai;

26.6. Tarybos funkcijos:

26.6.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

26.6.2. svarsto Mokyklos veiklos programą, aptaria ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

26.6.3. derina ugdymo turinį ir metodus prie Mokyklos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto  ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;

26.6.4. svarsto Mokykloje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

26.6.5. skatina pedagoginių naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

            27. METODINIS BŪRELIS (toliau - būrelis) - vieneriems mokslo metams sudaroma   savivaldos institucija metodinei veiklai organizuoti. Jį sudaro visi Mokyklos pedagogai:

            27.1. Būrelio funkcijos:

            27.1.1. organizuoja ir vertina Mokyklos bendruomenės metodinę veiklą;

            27.1.2. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl metodinės veiklos planavimo, dokumentacijos pedagogų atestacijai parengimo ir tvarkymo;

            27.1.3. skleidžia gerąją patirtį, dalijasi įgytomis žiniomis, konsultuoja kolegas.

 

 

VI. VALDYMAS

 

28. Mokyklai vadovauja direktorius.

29. DIREKTORIUS:

29.1. inicijuoja Mokyklos strateginių ir metinių veiklos programų rengimą ir, pritarus savivaldybės Tarybai ar jos įgaliotam asmeniui, jas tvirtina;

29.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms vykdyti;

29.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;                    

29.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, sudaro galimybes savarankiškai dirbti,  organizuoja reguliarų  atsiskaitymą  už nuveiktą darbą;

29.5. inicijuoja Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimą, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia  Mokyklos tarybai  pritarti bei jas tvirtina;

29.6. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių  ir darbuotojų skatinimo  sistemą;

29.7. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,  gaisrine, darbų  ir civiline sauga;

29.8. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;

29.9. palaiko ryšius su Savivaldybės administracija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene;

29.10. rūpinasi pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

29.11. organizuoja Mokyklos metinės veiklos sąvado rengimą ir teikia Mokyklos tarybai aprobuoti;

29.12. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai, alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyvios medžiagos, prekiaujama jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai;

29.13. plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

29.14. organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir meno mokyklos baigimo egzaminus, nustatyta tvarka teikia informaciją Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui;

29.15. sudaro metinę Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, organizuoja metinės ataskaitos rengimą ir teikia Mokyklos tarybai aprobuoti;

29.16. rūpinasi tarptautiniais Mokyklos ryšiais;

29.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

29.18. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

29.19. organizuoja Mokyklos veiklos ir jos rezultatų analizę ir vertinimą;

29.20. sudaro Mokymosi sutartis su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) arba mokiniais;

29.21. nustatyta tvarka priima ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

29.22. skelbia informaciją apie Mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją;

29.23. atlieka kitas  savivaldybės Tarybos jam  priskirtas funkcijas;

29.24. Direktoriaus pareigos ir atsakomybė reglamentuotos pareigybės aprašyme.

30. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI :

30.1. organizuoja ugdymo planų, bendrųjų programų vykdymą, rengia pamokų tvarkaraščius;

30.2. teikia  profesinę ir metodinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;                                                     

30.3. stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

30.4. skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;

30.5. tvarko Mokyklos baigimo dokumentų apskaitą;

30.6. vykdo mokinių teisės pažeidimų  prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;     

30.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

30.8. vykdo kitas pareiginiuose  nuostatuose numatytas funkcijas.

           

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

31. Mokyklos direktorių į darbą priima ir atleidžia savivaldybės Taryba ar jos įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

32. Direktoriaus darbo apmokėjimą nustato savivaldybės Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

33. Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius įstatymų numatyta tvarka.

34. Direktoriaus pavaduotojų, pedagoginio ir kito personalo Darbo apmokėjimo tvarką nustato Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

 

VIII.  ATESTACIJA. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

35. Mokyklos direktoriaus ir jo pavaduotojų  atestaciją organizuoja ir vykdo rajono bendrojo

ugdymo įstaigų vadovų atestacijos komisija, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų atestacijos nuostatais.

36. Mokytojų ir  pedagoginių darbuotojų atestaciją vykdo Mokyklos pedagogų atestacijos komisija, vadovaudamasi Pedagogų atestacijos nuostatais. Pedagogų atestacijos komisijai vadovauja   direktorius.

37. Pagrindinės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatos:

37.1. nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;

37.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

37.3. kas penkeri metai atestuotis arba pasitvirtinti atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai;

37.4. atitikti įgytos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus;

37.5. skleisti savo pedagoginės (dalykinės ir metodinės) veiklos patirtį.

 

IX. PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI. EGZAMINAI

 

38. Moksleivių pasiekimų vertinimas ir atsiskaitymai baigus programą ar jos dalį vykdomi pagal Metodiniame būrelyje numatytą tvarką, aprobuotą Mokyklos tarybos ir patvirtintą direktoriaus.

39. Baigiamuosius egzaminus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurią gali būti kviečiami specialistai iš kitų ugdymo įstaigų.

40. Mokykloje gali būti vykdomi mokinių žinių ir mokymosi pasiekimų patikrinimai, tyrimai, kurie suderinti su Švietimo ir mokslo ministerija, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybine švietimo priežiūros tarnyba, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir Mokyklos administracija.

 

X. IŠSILAVINIMO, KVALIFIKACIJOS, PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

41. Išsilavinimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos nustatomos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

42. Išsilavinimo pažymėjimų blankų užsakymą, apsirūpinimą jais, saugojimą ir atsiskaitymą už panaudotus blankus vykdo Mokyklos direktorius.

43. Pažymėjimų išrašymą organizuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas.

44. Pažymėjimai išrašomi Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

45. Už duomenų, įrašomų į išsilavinimo dokumentą, pažymėjimų išdavimo knygą, tikslumą atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

46. Pedagogų atestacijos pažymėjimų užsakymą, apsirūpinimą, saugojimą ir atsiskaitymą už panaudotus blankus vykdo Mokyklos direktorius.

47. Už pedagogų atestacijos pažymėjimų išrašymą atsako pedagogų atestacijos komisijos sekretorius.

48. Už pažymėjimų apskaitos knygų tvarkymą atsako Mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

 

XI.  MOKYKLOS RYŠIAI

 

49. Mokykla bendradarbiauja su švietimo, sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, jos veiklai įtaką darančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

50. Mokykla gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, dėl studentų praktikos, bendrų renginių organizavimo, vadovaudamasi veikiančiais įstatymais gali jungtis į asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

 

XII.  MOKYKLOS   VEIKLOS   PRIEŽIŪRA

 

51. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokyklos veiklos priežiūros nuostatais.

52. Bendrosios švietimo politikos vykdymą Mokykloje prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija bei Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinė švietimo priežiūros tarnyba pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu.

53. Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos  teikiamą ugdymo kokybę.

54. Mokyklos vadovų vadybinės veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis metinės rajono švietimo veiklos programos Bendrosios priežiūros planu.

55. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.

 

XIII.  TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

56. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jai paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

57. Mokykla finansuojama iš valstybės biudžeto ir  Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

58. Mokykla gali turėti specialiųjų pajamų ir kitų lėšų. Jas sudaro lėšos už patalpų nuomą, fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos, gautos už papildomą ugdymą, kursus, renginius ir kt.

59. Nebiudžetinės lėšos naudojamos pagal savivaldybės Tarybos patvirtintas naudojimo taisykles.

60. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

            61. Mokykla gali turėti rėmimo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

 

XIV.  NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

62. Mokyklos  nuostatus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina  savivaldybės Taryba.

63. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi direktoriaus, Mokyklos tarybos arba savivaldybės Tarybos iniciatyva arba pasikeitus reikalavimams valstybinių ir savivaldybės mokyklų nuostatams. Naują nuostatų redakciją, papildymus ir pakeitimus tvirtina  savivaldybės Taryba ar jos įgaliotas asmuo.

 

XV. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

64. Mokyklos archyvo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Raštvedybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus, Dokumentų  rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus, Bendrojo lavinimo mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu,  ir metinė Mokyklos bylų nomenklatūra, suderinta su savivaldybės Švietimo skyriumi.

 

XVI. MOKYKLOS  REGISTRAVIMAS

 

65. Mokykla  įregistruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nustatyta tvarka.

XVII.  MOKYKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

 

66. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma savivaldybės Tarybos iniciatyva, vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Švietimo įstatymu.

67. Mokyklą reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant, laikomasi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės    nutarimais.

68. Apie būsimą Mokyklos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą Mokyklos bendruomenės nariams raštu  savivaldybės Tarybos įgaliotas Mokyklos direktorius privalo pranešti pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose nustatytus terminus ir reikalavimus.

 

XVIII. NUOSTATŲ ĮFORMINIMAS

 

69. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.

70. Visi nuostatų lapai sunumeruojami.

__________________________

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2005-01-25 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. S1-4)