Skip to content Skip to navigation

Ugdymo proceso planavimas 2017-2018 m.m.

Pateikta: 2014-10-03 08:03 (atnaujinta: 2018-09-11 07:34)

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLA

UGDYMO PROCESO PLANAVIMAS 2018- 2019 M. M.

 

             1. Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2018–2019 mokslo metais:

             1.1. Ugdymo procesas pradedamas– rugsėjo 3 d., baigiamas – gegužės 31 d.;

             1.2. po birželio 1 dienos planuojama papildoma veikla: mokomųjų dalykų projektai, dalykinės kultūrinės savaitės, pasirengimas - repeticijos vasaros renginiams, plenerai ir kt.;

             1.3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.;

             1.4. Ugdymo procesas Mokyklos sprendimu (Mokytojų tarybos 2018 m. birželio 4 d. protokolas Nr.S1-6) skirstomas   pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos  Mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V1-43. Nustatoma tokia pusmečių  trukmė:

Pusmetis

2018–2019  m. m.

Mokymosi savaičių skaičius

Pirmas pusmetis

2018-09-03 – 2018-12-31

34

Antras pusmetis

2019-01-01 – 2019-05-31

             1.5. Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

2018–2019  m. m.

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

 

                    

             2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

            3. Pamokos  vyksta,  pasibaigus  pamokoms  bendrojo  ugdymo  mokyklose. Ankstyvojo integruoto meninio ugdymo programos mokiniams pamokos prasideda pagal su tėvais suderintą laiką.

             3.1. Pamokų laikas:

Eil.

Nr.

Pamokos laikas

 

1.

11.30 – 12.15

2.

12.20 – 13.05

3.

13.10 – 13.55

4.

14.00 – 14.45

5.

14.50 – 15.35

6.

15.40 – 16.25

7.

16.35 – 17.20

8.

17.25 – 18.10

9.

18.15 – 19.00

10.

19.05 – 19.50

 

4. Ugdymo procesas vykdomas pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus pamokų tvarkaraščius.